Radji Enterprise
Fietsen Freestyle Bikes City Bikes Bromfietsen
   


Voorwaarden

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1. Definitie
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een tweewieler: alle soorten fietsen.

Artikel 2. De overeenkomst
1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.
2. De reparatieduur, c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven.
3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum.
    Indien de verkoper drie weken na de in gebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder
    rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
    De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.

Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
Indien de verkoper drie weken na de in gebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
De koper dient per brief aan te geven, dat hij de overeenkomst ontbindt.

Artikel 3. Betaling
1. De schulden van onze kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als brengschulden.
2. Betalingen worden uitsluitend per storting worden gedaan of middels overschrijving naar onze opgegeven bankrekeninge in Nederland of in

    Suriname.
3. Na controle zal de nodige en gewenste levering binnen drie (3) werkdagen in Suriname geschieden en zal hierna de ondergetekende
   ontvnagsbewijs van de begunstige worden gemailed aan de koper/opdrachtgevers en is gelijk dat de order is afgehandeld.

Artikel 4. Garantie
1. De begunstigde/ontvanger van het voertuig is persoonlijk aansprankelijk voor het gebruik van de genoemde rijwiel.
2. Het bedrijf is aansprankelijk voor de geleverde indien binnen 3 maanden de navolgende gebreken vertonen:
a. Duidelijke fabrieksfouten aan onderdelen leveringen van een voertuig ,maar niet door ondeskundig gebruik van de begunstigde/ontvanger.
b. Fabrieks rijwielen frame garantie van 5 jaren en zal hierbij een complete frame worden vervangen indien het een duidelijke fabrieks fout is
   geweest van hun laswerkzaamheden.
c. Alle andere reparaties zullen door het bedrijf worden verricht tegen de geldende reparatie vergoedingen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De rijwiel blijven in eigendom tot op het moment na de ondertekening van de begunstigde/ontvanger als te zijn ontvangen en goed bevonden en de genoemde leveringsnota volledig te hebben ondertekend.

Artikel 7. Persoonsgegevens
De personen gegevens van de koper/opdrachtgever en de begunstigde/ontvanger worden door het bedrijf/verkoper/reparateur verwerkt voor de nodige bewijs dat de rijwielen bij ons werd gekocht c.q. Afgeleverd voor verder onderhoud en reparatie werkzaamheden van het bedrijf.

Artikel 8. Verkoop
Onze verkopen zijn uitsluitend voor de buitenlanders bestemd alleen voor hun familieleden gevestigt in Paramaribo Suriname.

Voor alle op deze website aangeboden producten geldt dat prijs-, modelwijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.